Kubota KX 41-3V

mechanisatie
Kubota KX 41-3V
A.J.A. van Winden B.V. te Rotterdam